Strona glowna

Adwokat

Uslugi Kancelarii

Kontakt

Kancelaria Adwokacka udziela pomocy prawnej klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym zgodnie z zasadami etyki adwokackiej w j. polskim oraz w j. niemieckim.


Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują m. in. sprawy z zakresu:

1. Prawo cywilne:

- uznanie orzeczeń sądu zagranicznego, stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądu zagranicznego,
- windykacja należności na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego.
- o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę,
- z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych oraz majątkowych (także z krajów niemieckojęzycznych),
- o ochronę dóbr osobistych,
- sporządzenie umów,
o zniesienie współwłasności,
- o eksmisję,
- o naruszenie posiadania,
- o zasiedzenie,
- o rozgraniczenie nieruchomości,
- sprawy spadkowe (przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy, testamentu, zachowek, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, dział spadku),
- powództwa przeciwegzekucyjne,
- skargi na czynności komornika,
- inne.


2. Prawo rodzinne:

- o rozwód, separację, podział majątku,
- rozliczenia konkubinatu,
- o alimenty,
- pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej,
- o ubezwłasnowolnienie,
- inne.


3. Prawo gospodarcze:

- sporządzanie oraz opiniowanie umowy spółek, zmiana umowy spółek już istniejących, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji spółki w KRS i inne.

4. Prawo transportowe:

-  doradztwo z zakresu transportu krajowego, międzynarodowego, kabotażowego,
- rozwiązywanie sporów pomiędzy przedsiębiorcami a ubezpieczycielami w ramach odpowiedzialności OCP i OCS,
- doradztwo prawne w zakresie wykonywania kabotażu,
- pomoc prawna przy zawieraniu umów m.in. przewozu oraz spedycji, jak również rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z tymi umowami,
- całościowy nadzór prawny nad prawidłowym rozliczaniem ewidencji czasu pracy kierowców.


5. Prawo karne:

- obrona i reprezentowanie stron w toku postępowania na przesłuchaniu w Policji, Prokuraturze,
- obrona i reprezentowanie stron przed Sądami: Rejonowym, Okręgowym, Apelacyjnym, Najwyższym (postępowanie w pierwszej oraz drugiej instancji) oraz w postepowaniu kasacyjnym,
- obrona i reprezentacja w toku postępowania wykonawczego (m. in. wnioski o odroczenie wykonania kary, o udzielenie przerwy w odbywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, o wydanie wyroku łącznego i inne).


6. Prawo pracy:

- m. in. spory pracownicze, całościowy nadzór prawny nad prawidłowym rozliczaniem ewidencji czasu pracy kierowców, sporządzanie, opiniowanie umów o pracę.

7. Prawo administracyjne:

- m.in. sporządzanie wyjaśnień, odwołań od decyzji administracyjnych oraz skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


Kancelaria oferuje zakres usług obejmujący:

- udzielanie ustnych porad prawnych,
- sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
- reprezentacja przed Sądami i inni organami,
- sporządzanie pism procesowych,
- zakładanie, rozwiązanie przekształcanie Spółek Prawa Handlowego.